HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 5 – NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ

I. Đối tượng huân luyện nhóm 5: Người làm công tác y tế tại doanh nghiệp

II. Nội dung Huấn luyện an toàn nhóm 5 :

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao ng;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao ng bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao ng ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao ng; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao ng; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao ng: Yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao ng để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao ng tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao ng; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao ng; phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao ng, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao ng, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao ng, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao ng hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao ng để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao ng.III. Thời gian huấn luyện an toàn nhóm 5

Tổng thời gian huấn luyện an toàn nhóm 5 ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao ng ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao ng ít nhất là 16 giờ.

IV. Điều kiện tổ chức huấn luyện an toàn nhóm 5 :

Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp tự huấn luyện được huấn luyện đối với nhóm 5 khi bảo đảm điều kiện hoạt ng Hạng A hoặc Hạng B hoặc Hạng C theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này và bảo đảm thêm điều kiện sau đây:

a) Ít nhất 5 người huấn luyện có trình bác sĩ trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan đến bệnh nghề nghiệp, vệ sinh lao ng, sơ cứu, cấp cứu, dinh dưỡng, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm;

b) Đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất để phục vụ cho việc huấn luyện lý thuyết, thực hành theo chương trình học; có trang thiết bị thực hành liên quan đến dinh dưỡng, lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm, sơ cứu, cấp cứu;

c) Có tài liệu huấn luyện về y tế lao ng, sơ cứu, cấp cứu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

V. Chứng nhận huấn luyện an toàn nhóm 5 :

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện , học viên sẽ nhận chứng nhận huấn luyện an toàn nhóm 5 theo mẫu tại phụ lục II ban hành Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

VI. Chương trình khung huấn luyện an toàn nhóm 5 :

Nội dung huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao ng
Các yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao ng để đánh giá các yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao ng tại nơi làm việc

Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và các biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp.

Tổ chức và kỹ năng sơ cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.

An toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao ng; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.

Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao ng, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

* Thời gian huấn luyện an toàn nhóm 5 y tế (ATLĐ y tế)

- Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao ng ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao ng ít nhất là 16 giờ.
  • * Lệ phí, địa điểm huấn luyện an toàn lao ng nhóm 5 (ATLĐ Y TẾ)
  • Huấn luyện an toàn nhóm 5 cho 5 đồng chí: 2.800.000VNĐ
  • Huấn luyện an toàn lao ng nhóm 5 Y Tế: 3.000.000VNĐ
  • Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao ng hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao ng để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
  • Lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao ng, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao ng, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
  • Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao ng.


Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
Điện thoại : 0243. 6419720 – Fax: 0243. 6419719
Hotline: 0915.500.911 – 0963.500.911 – 0904.712.978
Email: info@daotaonghiepvu.edu.vndaotaoesc@gmail.com


VPGD Tại Hà Nội: Tòa nhà AFOffice, số 87 Vương Thừa Vũ, Q Thanh Xuân, Hà Nội
VPGD Tại Đà Nẵng: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hải Châu - Đà Nẵng
VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM