ĐỒNG PHỤC HÀ THÀNH - Xưởng may tạp dề thợ cắt tóc Điện Biên update mẫu 2019

[img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/71320795_1699259093544266_8484349856184270848_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeEk2UI_gXJ2XTbjUIuS00ZwuDAPbFEDZxHmbHgfRr4weRnX9tf2hzF33MO2YDjojq-oiOAdFM4DKWWsqSdfnb73HmjaLdur2pi8jtSByHPxBA&_nc_oc=AQnD6aRiwWcY3BNJY6OU359jNpLyyM58myQY5DZ-sQPrBzI6YHMN3PM87Ju3gsIRbTI0DtFvXQA_rB_3qPxwjKQA&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=5c14c57f9ebc2955c961b7bce0a061a3&oe=5E37D89A[/img]