Phí và Lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện nay được
điều chỉnh bởi Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số 106/2013/TT-BTC của
Bộ Tài chính.


Để biết thêm chi tiết, mời xem Biểu phí, lệ phí đăng
ký doanh nghiệp dưới đây:


BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH
NGHIỆP(Theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số
106/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Số TT
Nội dung
Đơn vị tính
Mức thu
I
Lệ phí đăng ký doanh
nghiệp

1
Cấp mới, thay đổi nội dung Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Đồng/lần
200.000
2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy
Đồng/lần
100.000
3
Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt ng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa
điểm kinh doanh của doanh nghiệp
Đồng/lần
100.000
II
Lệ phí đăng ký hộ kinh
doanh


Đồng/lần

100.000
III
Phí cung cấp thông tin
đăng ký doanh nghiệp:

1
Thông tin về Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt ng chi nhánh, văn phòng
đại diện
Đồng/bản
20.000
2
Thông tin về Điều lệ công ty
Đồng/bản
50.000
3
Thông tin về Báo cáo tài chính của
công ty cổ phần
Đồng/bản
50.000
4
Các tài liệu khác trong hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp
Đồng/tài liệu
25.000
5
Thông tin về báo cáo tổng hợp về
người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm
Đồng/01 báo
cáo/doanh nghiệp
100.000
6
Thông tin về báo cáo tổng hợp về
lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm
Đồng/01 báo
cáo/doanh nghiệp
200.000
IV
Phí công bố nội dung đăng
ký doanh nghiệp


Đồng/lần
300.000