Nhập vào chuỗi mã số để tìm kiếm theo mã số. Có thể search đồng thời nhiều mã.
Ví dụ: 0101 0105
Nhập vào cụm từ khoá để tìm kiếm trong mô tả hàng hoá. Sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu tìm kiếm theo cụm từ, nếu không sử dụng dấu ngoặc kép hệ thống sẽ tự ng tìm kiếm theo từng từ
Ví dụ: "gia cầm" ngựa