Thông tư số 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao : Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

TT 01.doc
TT 01-kem.doc