Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang04-12.doc