Thông tư số 38/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp
TT 38.doc