Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng : Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác ng môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng05-12.doc